Text Size

Forsinkelse, innstilling og nektet ombordstigning

Legg inn opplysninger om din flyvning i Forbrukerrådets Flykalkulator og se dine rettigheter.

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyvning. Varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjør kompensasjonskravet ditt.

Dersom du skal ha krav på kompensasjon fordi en flyavgang blir forsinket, må forsinkelsen utgjøre:

 • mer enn to timer for flygninger på 1500km eller mindre, eller
 • mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flygninger over 1500km, eller
 • mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500km, eller
 • mer enn fire timer på alle flygninger over 3500km.

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du krav på:

 • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • To gratis telefonopprigninger eller liknende
 • Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet
 • Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve refusjon for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flygningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan.

I følge Montrealkonvensjonen fra 1999 kan du søke om erstatning fra flyselskapet når du opplever en forsinkelse. Blir du forsinket, skal du få økonomisk kompensasjon hvis du kan dokumentere et konkret økonomisk tap.

Flyselskapet vil derimot ikke være ansvarlig dersom de gjorde alt som sto i deres makt for å unngå forsinkelsen, eller hvis den var umulig å unngå.

Husk å ta vare på alle kvitteringer, dette er dine bevis på hvilke utgifter du har hatt.

Rett til ytterligere kompensasjon ved betydelige forsinkelser
Ifølge en avgjørelse i EU-domstolen, har passasjerer som ankommer det endelige reisemålet minst tre timer etter den opprinnelige ankomsttiden rett til kompensasjon som fastsatt i EU-forordning 261/2004. Dette gjelder likevel ikke dersom flyselskapet kan bevise at forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått. Les mer om kompensasjonsreglene under overskriften Innstilt flyvning.

Rette en klage til flyselskapet
Ønsker du å klage på et flyselskap på grunn av en forsinket flyvning, skal du først sende en skriftlig klage direkte til flyselskapet som var ansvarlige for flyvningen. Du kan bruke EUs klageskjema for flypassasjerers rettigheter. Påfør dato på skjemaet og behold en kopi. Vi anbefaler at du fyller ut klageskjemaet på engelsk.

Hvis flyselskapet ikke svarer innen seks uker fra det har mottatt klagen, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du:

 • sende klageskjemaet direkte til den nasjonale klagenemnden i det EU/EØS-medlemslandet hvor problemet oppsto dersom problemet oppsto i et EU/EØS-medlemsland. Klageskjemaet må være fylt ut på engelsk eller på språket til den nasjonale klagenemnden.
 • dersom problemet oppsto utenfor EU/EØS-området, sende klageskjemaet direkte til den nasjonale klagenemnden i det EU/EØS-medlemslandet hvor flyreisen skulle avsluttes.

EU-reglene pålegger medlemsstatene å opprette slike nasjonale klagenemnder, som skal ha som oppgave å sørge for at flyselskapene behandler sine passasjerer i henhold til passasjerenes rettigheter. Du finner en liste over alle nasjonale klagenemnder her.

Legg inn opplysninger om din flyvning i Forbrukerrådets Flykalkulator og se dine rettigheter.

Forskjellen mellom en forsinkelse og en innstilling er i enkelte tilfeller uklar. Er du i tvil, kan du kontakte Luftfartstilsynet.

Ved en innstilling er flyselskapet forpliktet til å tilby deg enten refusjon av billetten, eller omruting av reisen til bestemmelsesstedet. Ved omruting har du krav på forpleining, innkvartering og tilgang til telefon. Husk å ta vare på alle kvitteringer, dette er dine bevis på hvilke utgifter du har hatt!

Med mindre innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter, har du krav på kompensasjon etter disse satsene:

 • € 250 for flygninger på inntil 1500 km
 • € 400 for flygninger innen EU/EØS område på over 1500 km eller for andre flygninger mellom 1500 km og 3500 km
 • € 600 for alle andre flygninger

En omstendighet er ekstraordinær dersom den ikke kunne ha vært unngått på tross av at alle rimelige forholdsregler er tatt. Eksempler på ekstraordinære omstendigheter er askeskyer på grunn av vulkanutbrudd, dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler, uventede flysikkerhetsmangler, restriksjoner fra lufttrafikkontrollen eller større streiker som innvirker på muligheten til å gjennomføre flyvningen. Enhver streik utgjør imidlertid ikke en ekstraordinær omstendighet.

Flyselskapene kan redusere kompensasjonen med 50 prosent hvis de kan tilby deg en omruting til det endelige bestemmelsessted, og ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

 • to timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • tre timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • fire timer ved andre flygninger

Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og skal betales umiddelbart når du henvender deg til flyselskapet.

Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk. Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

Unntak
Du har ikke rett til denne kompensasjonen dersom flyselskapet/reiseoperatøren har informert om innstillingen:

 • tidligere enn 14 dager før avreise
 • mellom 7 og 14 dager før avreise, forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest fire timer etter planlagt ankomsttid.
 • mindre enn 7 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst én time før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest to timer etter planlagt ankomsttid.

Har du blitt påført et økonomisk tap som går utover den standardiserte kompensasjonen, kan du likevel kreve erstatning for tapet med grunnlag i internasjonale konvensjoner eller eventuelt alminnelige erstatningsrettslige regler. Du må da kunne fremlegge dokumentasjon på dette tapet. Du har kun rett til erstatning når årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det økonomiske tapet være påregnelig.

 

Spørsmål og svar om EF forordning 261/2004
EU-kommisjonen har offentliggjort et dokument med spørsmål og svar for tolkningen av forordningen. Dokumentet finner du her (pdf-dokument på engelsk).

Legg inn opplysninger om din flyvning i Forbrukerrådets Flykalkulator og se dine rettigheter.

Det finnes flere årsaker til at passasjerer blir nektet ombordsstigning, og med mindre det er selvforskyldt, har du krav på kompensasjon.

Overbooking
Hvis flyet ikke har plass til alle passasjerene som har bestilt og sjekket inn på flygningen, er flyselskapet forpliktet til å spørre passasjerene om noen er villige til å gi fra seg plassen. Hvis du tilbyr deg å ta et senere fly, har du krav på godtgjørelse. Du skal også få hjelp til å få tilbakebetalt penger, eller bookes om til en senere avgang.

Hvis ikke tilstrekkelig mange passasjerer melder seg frivillig, kan flyselskapet nekte å ta med enkelte passasjerer. Hvis du mister plassen på flygningen mot din vilje, har du krav på økonomisk kompensasjon som varierer med lengden på flyturen. I dag er kompensasjonen følgende:

 • € 250 for flygninger på 1500 km eller kortere
 • € 400 euro for flygninger på mer enn 1500 km innenfor EU, og for andre flygninger mellom 1500 km og 3500 km
 • € 600 euro for flygninger som er lengre enn 3500 km utenfor EU


Hvis resultatet av overbookingen blir at du kommer frem til bestemmelsesstedet kun to, tre eller fire timer senere, avhengig av lengden på flyturen, kan du ha krav på kun halve beløpet.

Kompensasjonen skal gis øyeblikkelig.

Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk. Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig. I tillegg har du rett til refusjon eller omlegging av reisen. Du har også krav på forpleining og innkvartering når det er naturlig.

Blir du nektet ombordsstigning av andre årsaker og det ikke er selvforskyldt har du de samme rettighetene som er listet opp over.

Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av:

 

Følg oss 

facebook facebook

hei