Timeshare/ferieklubb

Forbruker Europa mottar hvert år flere hundre klager på timeshare og ferieklubber der folk føler seg lurt til å signere avtaler de angrer på umiddelbart etter signering.

Hva er en timeshareavtale?

Avtale om en bruksrett til en bestemt leilighet for en bestemt tidsperiode i et bestemt ferieanlegg. Du får reise samme uke hvert år, til samme leilighet, i samme anlegg. Vil du ha muligheten til å komme til andre ferieanlegg, må du betale et tillegg. Kontraktene kan være litt uklare, men skal du betale et vedlikeholdskostnad hvert år, har du sannsynligvis inngått en avtale om timeshare.

Hva er en ferieklubbavtale?

Avtale om rabatterte reiser, opphold eller andre tjenester for en bestemt periode, som du forplikter deg til gjennom en skriftlig avtale.

Hva er en gjensalgsavtale?

Avtaler som inngås om bistand til å selge en timeshare eller ferieklubbavtale for forbrukeren.

Problemområde

Forbruker Europa mottar hvert år mange klager vedrørende timeshare og ferieklubber-avtaler der

forbruker har følt seg lurt til å signere avtaler de angrer på etter signering. Salgsmetodene er aggressive, løftene er store, men resultatet kan være at man sitter igjen med en avtale man ikke ønsker.

De fleste timeshare- og langvarige feriekontrakter inngås med spansk- og gresk-baserte selskaper. Begge land har nå implementert direktiv EC 2008/122, men Spania først fra 17.03.12. For kontrakter inngått i Spania før den tid, er det det gamle direktivet som gjelder. På disse temasidene finner du mer informasjon om hva du skal gjøre for å unngå problemer, samt hva du skal gjøre dersom du allerede har inngått an avtale du ønsker å komme ut av.

Ny rettstilstand

Forbruker Europa mottar for tiden mange henvendelser fra forbrukere som har en timesharekontrakt som kan være omfattet av de siste rettsavgjørelsene i Spania om timeshare og ferieklubbavtaler.

Spansk høyesterett har fastslått at timeshareavtaler inngått etter 1.1.1999 med et spanskregistrert timeshareselskap, vil være omfattet av forbudet mot kontrakter med varighet lengre enn 50 år for timeshare rettigheter i fast eiendom i Spania.

En norsk forbruker vant en sak i spansk Høyesterettssak mot Anfi del Mar i februar 2015 med bakgrunn i bestemmelsen i spansk lov om maksimalt 50 år eller lengre varighet for timeshareavtaler. Hun ble tilkjent tilbakebetaling av vederlaget med tillegg av lovens rente fra det tidspunkt krav om tilbakebetaling ble fremsatt. I tillegg ble det tilkjent refusjon av et beløp tilsvarende forskuddsbetaling betalt før angrefristens utløp, samt saksomkostninger for først instans. Det er slik vi forstår ikke idømt refusjon av innbetalt vedlikeholdsavgift for tiden avtalen har vært løpende.

I en annen dom fra Høyesterett i Spania av 15.1.15, fastslås det at man ikke kan operere med flytende uker eller uspesifiserte leiligheter i en timesharekontrakt. Avtalene må fastsette et konkret tidsrom og en konkret leilighet for å være gyldige. Konsekvensen er at kontrakter med slike vilkår også vil anses ugyldige for en spansk domstol.

Ferieklubbavtaler og videresalgsavtaler

I en nyere dom fra spansk Høyesterett ble det klarlagt at spansk timeshare lov også kan komme til anvendelse på visse ferieklubbavtaler. I tillegg er det fastlagt at forbrukere ikke mister sine rettigheter ved å inngå avtale med et selskap om videresalg av sin timeshareandel eller ferieklubbavtale.

Råd

Alle må selv vurdere om de ønsker å beholde sin timeshareavtale. Hvis man ønsker å fremme krav om heving av avtalen så må dette skje overfor selskapet du har inngått avtale med.
Muligheten for å vinne frem avhenger av om din kontrakt er tilstrekkelig lik de sakene som har vært behandlet av høyesterett i Spania.

Normalt vil det være nødvendig med advokatbistand i slike saker og forutsetningsvis med en avdeling i Spania. Advokaten må vurdere din kontrakt i forhold til kontraktene og faktum i sakene som har vært behandlet i spansk høyesterett.

Det er ingen offentlig fastsettelse av advokatsalær i Spania, men det er relativt vanlig å kreve forskuddsbetaling for advokatbistand. Dette kan for eksempel. utgjøre ca. 10% av kravet ditt  samt mva og dekning av utgifter til sakkyndige, oversettelse og eventuelt en prosedyreadvokat. For en ankebehandling kan salærene øke med inntil 50%. For selskap som formidler advokatbistand – som det er ganske mange av – vil det erfaringsmessig koste langt mere for deg som klient. Det er kjent at flere av disse kan kreve så mye som inntil 200-300.000,- i forskudd samt 25 % av erstatningen. Det er altså god grunn til å være nøye når man velger advokat eller medhjelper i slike saker og forsøke å forhandle en god løsning med en konkret avtale om timesats mm.

Selge

Ønsker du å selge din timeshareandel, må du være klar over at gjensalgsmarkedet generelt er dårlig. Selv om du skulle finne et seriøst firma som ønsker å selge din andel for deg, er det ikke sikkert at du lykkes. Om du får solgt, vil du sjelden oppnå kjøpsprisen. Det er som regel ikke realistisk å forvente over 40-50 prosent av kjøpsprisen.

Skal du selge din andel, kan du benytte deg av et firma som er medlem av Resort Development Organisation (RDO) eller lignende foreninger. Å benytte en selger som er tilknyttet RDO eller lignende gir ingen garanti for at andelen blir solgt, men risikoen for å møte en useriøs aktør er mindre. RDO har også egen tvisteløsningsordning. Du må selv kontakte firmaet og vurdere om du anser det for å være så seriøst at du vil inngå avtale med dem.

Forbruker Europa advarer mot å betale depositum i forbindelse med salg av timeshare.

Dersom det viser seg at det er umulig å få solgt andelen, kan du som siste utvei be selgeren om å ta tilbake din andel. Selgeren er ikke forpliktet til dette, men de kan likevel være interessert i dette. Du kan ikke regne med å få tilbake noen penger, men om du ikke lenger eier andelen, slipper du i hvert fall å betale de løpende vedlikeholdskostnadene. Om du ønsker å gi fra deg andelen, bør du kontakte selgeren og legge fram forslaget. Går selgeren med på dette, bør du be om en skriftlig bekreftelse.

Vær obs

Forbuker Europa får henvendelser fra forbrukere som har blitt kontaktet av en ivrig selger som sier at han/hun har en kjøper som er interessert. Alt man trenger å gjøre er å betale inn et depositum som skal dekke advokater, offentlige utgifter (f. eks skatt eller en avgift) eller andre «nødvendige» kostnader for å gjennomføre salget.

Selg ikke timeshareavtalen gjennom firmaer som tar kontakt med deg og påstår at de har en kjøper til din andel. Vi anser det som lite sannsynlig at du får igjen disse pengene. Ofte er det useriøse selgere som opererer med disse metodene, og den omtalte kjøperen er antagelig fiktiv.

Du bør ikke inngå avtale om salg av timeshare med en selger dersom ett av følgende gjør seg gjeldende:

  • Du blir kontaktet av selgeren, enten personlig eller via telefon, uten å ha kontaktet vedkommende selv først
  • Selgeren hevder å allerede ha en kjøper som er interessert
  • Du må betale depositum
  • Selgeren ringer og maser
  • Selgerens nettside mangler vesentlig kontaktinformasjon som adresse, opprinnelsesland, organisasjonsnummer